Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2.

Wrz. 1, 2019 by

Rola Eli Lilly ograniczała się do dofinansowania procesu. Dane dotyczące bezpieczeństwa były sprawdzane przez niezależną akademicką organizację monitorującą dane co 90 dni lub według uznania komisji. Zdarzenia związane ze skutkami

Empagliflozyna, wyniki sercowo-naczyniowe i śmiertelność w cukrzycy typu 2

Wrz. 1, 2019 by

Nie jest znany wpływ empagliflozyny, inhibitora kotransportera sodowo-glukozowego 2, poza standardową opieką, na zachorowalność i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Metody

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 9

Wrz. 1, 2019 by

Dalsze badania koncentrujące się na większej populacji osób starszych niż uwzględniono w naszym badaniu, mogą pełniej scharakteryzować stopień korzyści z niwolumabu w tej podgrupie. Badania na wczesnym etapie sugerują, że

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 8

Wrz. 1, 2019 by

Retrospektywny przegląd niedawnych danych US Medicare wskazuje, że przeżycie jest nadal słabe u pacjentów otrzymujących II linię leczenia NSCLC z płaskonabłonkowym obrazem, z medianą całkowitego przeżycia 6,4 miesiąca i współczynnikiem

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 7

Wrz. 1, 2019 by

W grupie niwolumabu u 7% pacjentów występowały ciężkie przypadki z każdej grupy wiekowej, u 2% występowały ciężkie przypadki stopnia 3. lub 4., a u żadnego nie występowały ciężkie epizody stopnia

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 6

Wrz. 1, 2019 by

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 2,2 miesiąca (zakres od 1,6 do 11,8) w grupie otrzymującej niwolumab i 2,1 miesiąca (zakres od 1,8 do 9,5) w grupie otrzymującej docetaksel (Figura

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 5

Wrz. 1, 2019 by

Większość opóźnień w stosowaniu niwolumabu wynikała z przyczyn osobistych lub administracyjnych, progresji choroby lub podawania radioterapii; większość opóźnień w leczeniu docetakselem była spowodowana działaniami niepożądanymi. W momencie blokady bazy danych

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd..

Wrz. 1, 2019 by

Krzywe przeżycia dla każdej grupy leczenia oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wskaźniki przeżycia pochodzą z szacunków Kaplana-Meiera. Obiektywne wskaźniki odpowiedzi porównano z użyciem dwustronnego, rozwarstwionego testu Cochrana-Mantela-Haenszela, z dokładnymi 95%

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym..

Wrz. 1, 2019 by

Zgłoszone przez pacjenta wyniki dotyczące objawów związanych z chorobą i stanu zdrowia zostały ocenione przy użyciu Skali Objawów Nowotworowych Płuc oraz kwestionariusza Europejskiego kwestionariusza jakości życia. Pomiary wyników obejmowały odsetek

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym.

Wrz. 1, 2019 by

Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi, mieli wynik w skali Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) o statusie 0 lub (w skali od 0 do 5, przy