Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd 5

Gru. 12, 2018 by

Natomiast czułość klasyfikatora i klasyfikatora w połączeniu z bronchoskopią była zawsze wysoka i nie była znacząco związana z wielkością lub lokalizacją zmiany (tabela 2), stadium raka (tabela S9 w dodatkowym

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca cd..

Gru. 12, 2018 by

Spośród tych badań bronchoskopowych 272 (43%, przedział ufności 95% [CI], 39 do 46) były niedodiagnostyczne, w tym u 120 z 487 pacjentów (25%, 95% CI, 21 do 29), u których

Klasyfikator oskrzelowy genomiczny do diagnostycznej oceny raka płuca..

Gru. 12, 2018 by

Protokoły badań (dostępne na stronie) zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku, a wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed rejestracją. Populacja badana jest opisana bardziej szczegółowo w

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd..

Gru. 11, 2018 by

Aby przetestować znaczące różnice w rozkładzie zmiennych pomiędzy grupami sklasyfikowanymi na podstawie statusu leczenia przeciwmalarycznego, wykorzystaliśmy test Kruskala-Wallisa do ciągłych zmiennych towarzyszących i chi-kwadrat lub dokładny test Fishera dla zmiennych