Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd..

Wrz. 3, 2019 by

Aby przetestować znaczące różnice w rozkładzie zmiennych pomiędzy grupami sklasyfikowanymi na podstawie statusu leczenia przeciwmalarycznego, wykorzystaliśmy test Kruskala-Wallisa do ciągłych zmiennych towarzyszących i chi-kwadrat lub dokładny test Fishera dla zmiennych

Wpływ Artesunate-Amodiachine na śmiertelność związaną z chorobą wirusową Ebola cd 5

Wrz. 2, 2019 by

Mediana wartości progowej cyklu PCR przy przyjęciu wynosiła 19,4 (przedział międzykwartylowy, 17,1 do 22,8), a mediana czasu między wystąpieniem objawów a przyjęciem wynosiła 3,5 dnia (zakres międzykwartylowy, 2 do 6).

Zmiany w częstości występowania i okresach bez ubezpieczenia ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Prawdopodobieństwo, że osoby z nieubezpieczonym okresem uzyskają prywatne ubezpieczenie w ciągu 24 miesięcy zmniejszyło się o 6 punktów procentowych w latach 1983-1986 (65,2%) do 2001-2004 (59,2%) (P <0,001). Nastąpiło jednak

Chirurgia pomostowania wieńcowego z lub bez chirurgicznej rekonstrukcji komorowej

Wrz. 1, 2019 by

Chirurgiczna rekonstrukcja komory jest swoistą procedurą mającą na celu zmniejszenie objętości lewej komory u pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną chorobą wieńcową. Przeprowadziliśmy badanie, aby odpowiedzieć na pytanie, czy chirurgiczna rekonstrukcja

Stowarzyszenie mutacji HTRA1 i rodzinnej niedokrwiennej móżdżkowej choroby niedrobnokomórkowej ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Jednostki fluorescencji reprezentują aktywność proteazy. Oznakowana FITC .-kazeina była inkubowana z rekombinowanymi białkami HTRA1, w których koniec N został usunięty, wyrażony w Escherichia coli (Panel A), lub podłoże wolne od

Stowarzyszenie mutacji HTRA1 i rodzinnej niedokrwiennej móżdżkowej choroby niedrobnokomórkowej ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Mózgowe małe tętnice w materiale pajęczynówki z Podmiotu II-1, Rodzina 6, wykazują wyraźne pogrubienie, zwężenie światła, hyalinozę i rozszczepienie wewnętrznej elastycznej błony (panel I, elastyczna folia van Giesona, pasek skali,

Stowarzyszenie mutacji HTRA1 i rodzinnej niedokrwiennej móżdżkowej choroby niedrobnokomórkowej czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Kontrolę negatywną przygotowano stosując nieimmunologiczne IgG jako pierwsze przeciwciało. Zastosowaliśmy cDNA kodujący dodatkowy region domeny-A fibronektyny (obejmujący nukleotydy od 5404 do 5704 izoformy fibronektyny [region NM_212482.1]) jako matrycę znakowanych digoksygeniną

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 6

Wrz. 1, 2019 by

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 2,2 miesiąca (zakres od 1,6 do 11,8) w grupie otrzymującej niwolumab i 2,1 miesiąca (zakres od 1,8 do 9,5) w grupie otrzymującej docetaksel (Figura

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd 5

Wrz. 1, 2019 by

Większość opóźnień w stosowaniu niwolumabu wynikała z przyczyn osobistych lub administracyjnych, progresji choroby lub podawania radioterapii; większość opóźnień w leczeniu docetakselem była spowodowana działaniami niepożądanymi. W momencie blokady bazy danych

Niwolumab w porównaniu z docetakselem w zaawansowanym raku płuca o niedrobnokomórkowym raku płaskonabłonkowym cd..

Wrz. 1, 2019 by

Krzywe przeżycia dla każdej grupy leczenia oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Wskaźniki przeżycia pochodzą z szacunków Kaplana-Meiera. Obiektywne wskaźniki odpowiedzi porównano z użyciem dwustronnego, rozwarstwionego testu Cochrana-Mantela-Haenszela, z dokładnymi 95%